دکترمحسن معدنی

خزانه دار  
 

دکتر داوود كاظمي صالح

دبیر 

 

دکتر سیف اله عبدی

نايب رئيس

دکتر محمود هاشمیان
رئیس

 دکتر علي محمد حاج زينعلي   
بازرس

 

 دکتر زهرا جوزاني كهن

عضو هيات مديره

 

 دکتر ايرج فيروزي

عضو هيات مديره

 

 دكتر هاشم سزاوار

عضو هيات مديره

 

دکتربابك گرائيلي

بازرس علي البدل
 

 

 

دکتر مجيد نقيب زاده مشايخ 

عضو علي البدل دوم

 

 

 

دکتر داوود اخلاق مويد

عضو علي البدل اول