دکترمحسن معدنی

خزانه دار  
 

دکتر سعيد عليپور پارسا

دبیر 

  

دکتر داوود كاظمي صالح

نايب رئيس

دکترسیف اله عبدي
رئیس

 دكتر هاشم سزاوار

عضو هيات مديره

 

 دکتر مريم مهرپويا

عضو هيات مديره

دكتر جواد كجوري

عضو هيات مديره

 

 

 دکتر حسن آقاجاني   
بازرس