دکتر محسن معدنی

خزانه دار  

 

دکتر سيد هاشم سزاوار

دبیر 

  

دکتر داوود كاظمي صالح

نايب رئيس

دکتر سیف اله عبدي

رئیس

 دكتر سعيد عليپور پارسا

عضو هيات مديره

 دکتر مريم مهرپويا

عضو هيات مديره

دكتر جواد كجوري

عضو هيات مديره

 دکتر حسن آقاجاني   
بازرس