معرفي دو كيس از انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران توسط اعضاي انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران در وبينار PCR :

  link to the first case

Link to the second case