انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران در 1387/09/14 بر اساس قانون تشکیل انجمن های پزشکی رسما تاسیس گردید. هدف از تشکیل این انجمن بالا بردن سطح دانش پزشکی در رشته قلب و عروق و بخصوص اینترونشنال کاردیولوژی (ترمیم قلب و عروق از طریق کاتتر) برای پزشکان و عموم مردم میباشد.

این فعالیت ها شامل برگزاری همایش های علمی - انتشار مطالب پزشکی- همکاری علمی با سایر انجمن ها و موسسات پزشکی داخل و خارج کشور است. در جهانی که روش های درمانی بسوی تهاجم کمتر و رفاه بیشتر بیماران پیش میرود نه تنها اولویت در پیشگیری است بلکه درمان بیماری های قلب و عروق نیز باید در صورت امکان با ساده ترین راه یعنی درمان طبی و در درجه دوم ترمیم با ابزارهای کاتتری انجام شده و در نهایت جراحی قلب و عروق پیشنهاد گردد. بدیهی است هر یک از این روش ها جایگاه ویژه خود را برای بیماران مختلف دارد.